Thursday, December 09, 2010

The Seven Mukthi Kshetrams

  1. Ayodhya
  2. Mathura
  3. Haridwar
  4. Kasi (aka) Varanasi
  5. Kancheepuram
  6. Dwaraka
  7. Ujjain

[Source: Medavakkam Sri Srinivasa Perumal Group Vijayaraghavan]

No comments: